GENIALNY NAUKOWIEC I WYNALAZCA

 

 

 

 

 

 

 

Jest autorem wielu prac naukowych oraz patentów, w szczególności dotyczących witaminy C, witaminy K i kwasu hialuronowego.

Obecnie jest członkiem zarządu w firmach farmaceutycznych, prelegentem na międzynarodowych kongresach medycyny estetycznej, takich jak IMCAS Paris, AMWC Monaco, Face Cannes. Jest również wykładowcą uniwersyteckim.

W Alphascience zajmuje stanowisko Chief Research Officer. Dzięki niemu możemy oferować przełomowe i  nowoczesne rozwiązania przeciwstarzeniowe i estetyczne dla klientów na całym świecie.
PRZEŁOMOWE ODKRYCIA NAUKOWE

Niezawodny przepis: obserwacja natury, znajomość chemii, składników i ich interakcji, naukowa analiza potencjalnych oddziaływań między pierwiastkami, możliwe efekty wtórne, sposób, w jaki substancja czynna zmienia się w zależności od pierwiastków zawartych w skórze… Wszystko to połączone z odrobiną geniuszu – tak dr Alfred Marchal tworzy nowe produkty.

To właśnie dzięki obserwacji natury, możliwe jest opracowanie skutecznych kosmetyków przeciwstarzeniowych i wyobrażenie o zabiegach przyszłości.

2000: STABILIZACJA CZYSTEJ WITAMINY C (KWAS L-ASKORBINOWY) Z ANTYOKSYDANTAMI

„W jaki sposób owoce zawierające dużą ilość wody potrafią zatrzymać  stabilną i aktywną witaminę C?”

To właśnie to pytanie skłoniło dr Alfreda Marchala do opracowania pierwszego serum z wysoką zawartością aktywnej i stabilnej witaminy C, które odniosło światowy sukces.

Aby to osiągnąć, dr Alfred Marchal skupił się na właściwościach chemicznych witaminy C, a w szczególności na jej interakcjach z substancjami naturalnie występującymi w owocach. Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób powstają asocjacyjne kompleksy między różnymi pierwiastkami, Alfred Marchal odkrył, jak ustabilizować witaminę C w jej wolnej i aktywnej postaci, znanej również jako kwas L-askorbinowy.

2003: SPECJALNY SYSTEM WŁĄCZANIA WITAMINY K DO LECZENIA SINIAKÓW I ZACZERWIENIEŃ

Dr Alfred Marchal zbadał niesamowite działanie witaminy K na naczynia krwionośne i opracował pierwsze skuteczne metody leczenia siniaków i zaczerwienień, szczególnie tych występujących po zabiegach estetycznych.

US patent US20030170187A1: "Skin treatments containing nano-sized vitamin K", Sep. 11, 2003

2005: ODKRYCIE TLENKU WITAMINY K1

Aby wzmocnić stabilność witaminy K, dr Alfred Marchal odkrył nowy metabolit: tlenek witaminy K1 o wyższej aktywności, który jeszcze bardziej wzmacnia efekty zabiegów estetycznych.

Worldwide patent WO2004064798A1: Use of a composition comprising vitamin k1 oxide or a derivative thereof for the treatment and/or the prevention of mammal dermatological lesions.

2006: KWAS HIALURONOWY W LECZENIU RAN, WYPEŁNIANIU ZMARSZCZEK I UST

European patent EP1884231A1: Cosmetic or pharmaceutical composition containing hyaluronic acid

2006: SYNTEZA I STABILIZACJA SULFORAFANU

Pochodzący z brokułów sulforafan jest jednym z silnych antyoksydantów.

Dr Alfred Marchal pracował nad syntezą tego składnika i udało mu się go ustabilizować. Wykorzystywany jest w leczeniu onkologicznym i zabiegach anti-aging.

Worldwide patent WO2012010644A1: Procédé de synthèse d'isothiocyanates et leurs derivés et utilisations de ceux-ci

US patent US9254331B2 Sulforaphane stabilization

2011: INNOWACYJNA KOMPOZYCJA KWASU HIALURONOWEGO DLA SKÓRY STARZEJĄCEJ SIĘ – DO ZASTOSOWANIA DERMATOLOGICZNEGO

Patent BE1020210A3: Composition dermatologique à base de fragments d'hyaluronate ou d'acide hyaluronique

2013: INTEGRACJA I STABILIZACJA KWASU ASKORBINOWEGO (WITAMINA C) W WYPEŁNIACZU HIALURONOWYM

Patent BE1020210A3: Stable hyaluronic acid gel and a free form of vitamin C and / or a salt thereof

2016: EKSKLUZYWNE ODKRYCIA NAUKOWE W ALPHASCIENCE
Od kiedy dr Alfred Marchal dołączył do Alphascience w 2018 roku jako Head of Science, zarządza wszystkimi projektami badawczo-rozwojowymi Alphascience.
Koncentruje się on na opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań takich jak:

  • Nowe składniki przeciwstarzeniowe
  • Nowe aktywne molekuły
  • Stabilizacja najsilniejszych nowoczesnych antyoksydantów I molekuł
  • Stworzeniee wysokiej jakości profesjonalnych produktów

Większość ze stosowanych przez nas rozwiązań podlega ochronie patentowej na poziomie międzynarodowym.
Wraz z Alfredem Marchalem ALPHASCIENCE oferuje swoim klientom na całym świecie najbardziej przełomowe przeciwstarzeniowe i estetyczne formuły.

INNE PUBLIKACJE

  • 2014 PRIME - INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETIC AND ANTI-AGEING MEDICINE

Wywiady z dr Alfredem Marchalem

A BRILLIANT SCIENTIST AND INVENTOR

He is author of many scientific papers and patents in particular on vitamin C, vitamin K and hyaluronic acid.

He is now board member in pharmaceutical companies and speaker at aesthetic congresses such as IMCAS Paris, AMWC Monaco, Face Cannes and expert in aesthetic medical universities.

He now joins Alphascience as a Chief Research Officer to offer breakthrough new anti-aging and aesthetic treatments to our worldwide clients.

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC DISCOVERIES

An infaillible recipe: the observation of nature, knowledge of chemistry molecules and their interactions, scientific analysis of potential interactions between elements, the possible secondary effects, the way an active agent changes according to the elements contained in the skin… All of these, combined with a touch of genius.This is now Alfred Marchal designs his products.

By observing nature, he is able to meet the fundamental requirements of anti-ageing cosmetics and imagine the treatments of the future.

 

 

2000: STABILIZATION OF PURE VITAMIN C (L-ASCORBIC ACID) WITH ANTIOXIDANTS

"How do fruits which contain a lot of water manage to keep their vitamin C content stable and active?"

It was this very simple statement that led Alfred Marchal to develop the first serum with a high concentration of stable and active vitamin C, with became a worldwide success.

To achieve this, Alfred Marchal focused on the chemical properties of vitamin C and in particular on its interactions with the substances naturally present in fruits. By understanding how the associative complexes between these different elements are formed, Alfred Marchal had discovered how to stabilize vitamin C in its free and active form also known as L-ascorbic acid.

 

2003: SPECIFIC DELIVERY SYSTEM FOR VITAMIN K TO TREAT BRUISES AND REDNESS

Alfred Marchal studied the amazing properties of vitamin K on blood vessels and developed the first efficient treatments to treat bruises and redness, especially after aesthetic procedures.

US patent US20030170187A1: "Skin treatments containing nano-sized vitamin K", Sep. 11, 2003

 

2005: DISCOVERY OF VITAMIN K1 OXIDE

To improve vitamin K stability, Alfred Marchal discovered a new metabolite: the vitamin K1 oxide with higher activity to further enhance the results of post aesthetic treatments.

Worldwide patent WO2004064798A1: Use of a composition comprising vitamin k1 oxide or a derivative thereof for the treatment and/or the prevention of mammal dermatological lesions.

 

2006: HYALURONIC ACID IN THE TREATMENT OF WOUND HEALING, SKIN WRINKLES AND LIPS FILLER

 European patent EP1884231A1: Cosmetic or pharmaceutical composition containing hyaluronic acid

 

2006: SYNTHESIS AND STABILIZATION OF SULFORAPHANE

Issued from broccoli, sulforaphane is one of the most effective antioxidant active ingredients.

Alfred Marchal worked on how to synthesize this ingredient and managed to stabilize it for applications in oncologic and anti-aging treatments.

Worldwide patent WO2012010644A1: Procédé de synthèse d'isothiocyanates et leurs derivés et utilisations de ceux-ci

US patent US9254331B2 Sulforaphane stabilization

2011: INNOVATIVE COMPOSITION OF HYALURONIC ACID FOR SKIN AGING AND DERMATOLOGICAL APPLICATIONS

Patent BE1020210A3: Composition dermatologique à base de fragments d'hyaluronate ou d'acide hyaluronique

 

2013: INTEGRATION AND STABILIZATION OF ASCORBIC ACID (VITAMIN C) IN HYALURONIC FILLER

Patent BE1020210A3: Stable hyaluronic acid gel and a free form of vitamin C and / or a salt thereof

 

2016: EXCLUSIVE SCIENTIFIC DISCOVERIES WITH ALPHASCIENCE

Since beginning 2018, Alfred Marchal joined Alphascience as Head of Science and took over all Alphascience pending research and development projects.

He is also focused in developing state-of-the-art innovations in the following fields:

  • New anti-aging ingredients
  • New delivery systems for active molecules
  • Stabilization of powerful innovative antioxidants and molecules
  • Highly efficient professional products.

Most of these projects are being patent protected at international level.

With Alfred Marchal, ALPHASCIENCE will offer breakthrough new anti-aging and aesthetic treatments to its worldwide clients.

 

OTHER PUBLICATIONS 

  • 2014 PRIME - INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETIC AND ANTI-AGEING MEDICINE

Alfred Marchal interview

 

Zaakceptuj nasze ciasteczka, żeby kontynuować :) Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!