Razem tworzymy lepszą przyszłość Commited for a better future

Nasza lepsza przyszłość Our better future

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo wierzymy, że rozwój technologiczny musi iść w parze z poszanowaniem środowiska.

Poza wyjątkowym podejściem do składu kosmetyków, wdrażamy w życie także innowacyjne wizje dotyczące aspektów związanych z poszanowaniem środowiska.
As a cutting-edge industry, we believe that technical progress is inseparable from social and environmental progress.

Beyond a French approach to cosmetic excellence, Alphascience also brings an innovative vision on social and environmental issues.

człowiek jest w centrum innowacji Human beings at the heart of our innovation

Międzynarodowy zespół pełen pasji i doskonałości. Naszym celem jest wypracowanie wielokulturowego podejścia do świata najnowocześniejszych kosmetyków.

Różnorodność pozwala nam poszerzyć naszą perspektywę, jednocześnie zachowując dobrą atmosferę w miejscu pracy. W Alphascience pragniemy wzmocnić ducha przedsiębiorczości poprzez pracę zespołową między doświadczonymi seniorami a młodym, cyfrowym pokoleniem.

Naszym celem jest tworzenie międzypokoleniowego zespołu, angażowanie się w dzielenie się wiedzą, przy jednoczesnym rozwijaniu bogactwa naszego kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez naukę.

An international team centered around sharing, passion and excellence. Our objective, to develop a mixed and multicultural approach to the world of cutting-edge cosmetics.

Diversity allows us to broaden our perspective on concrete business issues and to address the improvement of our productivity, while reconciling well-being in the workplace. At Alphascience, we wish to enhance the entrepreneurial spirit through teamwork between experienced seniors and "digital natives".

Our goal is to create an intergenerational team, engage in knowledge sharing, while developing the richness of our human capital, particularly through learning.

integracja Inclusiveness


Alphascience jest zaangażowany w podejście integracyjne, zapewniając obsługę łańcucha dostaw przez osoby niepełnosprawne.

Integracja osób niepełnosprawnych stanowi obecnie 10% wartości naszego produktu (celem jest 20%), a wkrótce planujemy włączyć takie osoby w nasz proces produkcyjny.

Alphascience is committed to an inclusive approach by ensuring its entire supply chain by people with disabilities, housed at the ESAT de la Couronnerie in Orleans.

The integration of people with disabilities currently represents 10% of the value of our product with a target of 20%, and will soon involve them in our manufacturing process.

ekosystem przemysłowy french industrial ecosystem


Alphascience to także zobowiązanie do wspierania francuskiego przemysłu, stania się wektorem więzi społecznych i dynamizmu gospodarczego, w celu tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania francuskiej tradycji kosmetycznej, która łączy wiele branż.

Alphascience is also a commitment to support the French industry, to become the vector of social ties and economic dynamism, in order to create new jobs and to support a French cosmetic tradition that brings together many trades.

etyka produkcji Virtuous products


Od wyboru naszych składników po produkcję, naszym celem jest dążenie do doskonałości kosmetycznej, zarówno pod względem społecznym, jak i środowiskowym.

Dzięki naszym innowacyjnym formułom opartym na składnikach aktywnych pochodzenia naturalnego, udało nam się opracować stabilizowane, bez konserwantów i bezzapachowe formuły serum.

Efekt ten osiągamy dzięki naszemu naturalnemu kompleksowi przeciwutleniaczy, który łączy naturę z optymalną wydajnością. Nasze produkty nie są testowane na zwierzętach.

From the selection of our ingredients to production, our desire is to have the same search for cosmetic excellence, both socially and environmentally.

Thanks to our innovative formulas based on active ingredients of natural origin, we have succeeded in developing stabilized, preservative-free and fragrance-free serum formulas.

We achieve this result thanks to our natural anti-oxidant complex, which combines nature with optimal efficiency. Our products are not tested on animals.

nauka jest przyszłością Science for the future


Nasz zespół badawczy kierowany przez Alfreda Marchala, pioniera w stabilizacji witaminy C, pracuje nad opracowaniem nowych formuł bogatych w naturalne składniki aktywne, które optymalizują zasoby odnawialne natury, jednocześnie zapewniając optymalną wydajność.

Our research team led by Alfred Marchal, a pioneer in vitamin C stabilization, is working on the development of new formulas rich in natural active ingredients that optimize nature's renewable resources while producing optimal efficiency.

recykling Recyclable Materials


Zastosowanie szkła i materiałów w 100% podlegających recyklingowi pozwala nam zachować czysty i przyjazny dla środowiska cykl życia produktu.

Szkło to materiał, który można w nieskończoność poddawać recyklingowi: w ten sposób pozwala nam zapewnić nieograniczoną odnowę cyklu życia naszych opakowań, aby zapewnić proces przemysłowy wyprzedzający naturę.

The use of glass and 100% recyclable materials allows us to maintain a clean and environmentally friendly product life cycle.

Glass is an infinitely recyclable material: thus, it allows us to ensure an unlimited renewal of the life cycle of our packaging, to ensure an industrial process that anticipates nature.

innowacyjne procesy Innovative processes

Nasz zakład produkcyjny posiada certyfikat ISO-22716 i spełnia francuskie normy produkcyjne w zakresie ochrony i dbałości o środowisko.

W naszym zakładzie zlokalizowanym we Francji wdrożono również politykę redukcji odpadów i zużycia energii: sortowanie i odzyskiwanie odpadów, optymalizacja transportu i podróży, przekwalifikowanie surowców.

Ponadto nasza produkcja pozwala nam zapewnić mniej zanieczyszczający cykl produkcyjny, unikając niepotrzebnego transportu. Sprzyja to rozwojowi lokalnego przemysłu, wspierając naszych regionalnych partnerów w zwalczaniu negatywnych skutków relokacji przemysłu.
Our production site is ISO-22716 certified and meets French manufacturing standards for the protection and preservation of the environment.

Our plant located in France has also implemented a policy of waste and energy consumption reduction: waste sorting and recovery, optimization of transport and travel, requalification of raw materials.

In addition, our short-circuit production enables us to ensure a less polluting production cycle by avoiding unnecessary transport. This encourages local industry by supporting our regional partners to combat the negative impacts of industrial relocation.

cyfrowe podejście do pracy Digitalized Workspace

Alphascience zdecydowało się na wprowadzenie jak najbardziej zdigitalizowanego podejścia w pracy. Poprzez cyfrowe kanały komunikacji większość projektów jest realizowana w sposób zdematerializowany. Ograniczono zużycie papieru a w codzinnej pracy kładzie się duży nacisk na każdy mały gest, który ma szansę przyczynić się do ochrony środowiska.
Alphascience has decided to install a marketing approach 100% digitalized and 100% teleworking. Through our digital communication channels, we carry out all our projects in a dematerialized way. We no longer print our invoices, emails, brochures and pay special attention to each of these small daily gestures that are beneficial to us.

neutralność węglowa 2028 carbon neutrality 2028

Naszym celem jest neutralność węglowa do 2028 roku. Audyty energetyczne będą organizowane każdego roku w celu ilościowego określenia wyników i wpływu każdego z naszych działań.

Aby dokładnie monitorować ten postęp, niedawno powołaliśmy menedżera ds. CSR, który ustala nasze cele, proponuje strategie i określa nasze zobowiązania społeczne i środowiskowe. Podnoszenie świadomości każdego z naszych pracowników i menedżerów w zakresie odpowiedzialnego zarządzania będzie jego pierwszą misją, ponieważ chcemy, aby każdy pracownik uczestniczył w realizacji naszej zrównoważonej strategii.
Our goal is carbon neutrality by 2028. Energy audits will be organized each year to quantify the results and impact of each of our actions.

To monitor this progress closely, we recently appointed a CSR manager to establish our objectives, propose strategies and define our social and environmental commitments. Raising the awareness of each of our employees and managers on responsible management will be his first mission as we want every employee to participate in the implementation of our sustainable strategy.
Zaakceptuj nasze ciasteczka, żeby kontynuować :) Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!